• کلمپ مسی شکافدار
  • کلمپ دوپیچه
  • کلمپ مسی انشعاب

 

کلمپ مسی شکافدار ( کاتکتور ):

  • تولید به روش فورج می باشد
  • سایز و آرم سازنده بر روی آن حک گردیده است.
  • ایجاد روکش محافظ آبکاری به دو روش مسی و قلع اندود می باشد.

کلمپ مسی دو پیچه

  • تولید آن به روش اکسترود می باشد.
  • جنس آن از آلیاژ مس می باشد.
  • روکش آن هم به صورا مسی و هم بصورت قلع اندد امکان پذیر است

کلمپ مسی انشعاب:


نوعی جدید از کلمپ های انشعاب می باشد که طرز استفاده از آن بسیار راحت تر از مدلهای دیگر میباشد. و به دو روش مسی و قلع اندود روکش ( آبکاری) می گردد